Top

Garantie en Klachten

Garantie en Klachten


Garanties
1.Izabel Bruidsmode staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Izabel Bruidsmode er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.Een door Izabel Bruidsmode, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 3 dagen na levering aan Izabel Bruidsmode schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
De kosten voor de retour zending in dit geval voor de rekening van Izabel Bruidsmode.

4. De garantietermijn van Izabel Bruidsmode komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Izabel Bruidsmode is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5. De garantie geldt niet indien:
o De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Izabel bruidsmode en/of op de verpakking behandeld zijn;
o De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Klachten

Klachtenregeling
Izabel Bruidsmode beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

De klant kant kan zijn/haar klacht aan Izabel Bruidsmode kenbaar maken via telefoon (06 401 14 933) of  mail info@izabelbruidsmode.eu.

Klachten dienen binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Izabel Bruidsmode, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij Izabel Bruidsmode ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Bij klachten dient een klant zich allereerst te wenden tot Izabel Bruidsmode.

Bij k
lachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Een klacht schort de verplichtingen van Izabel Bruidsmode niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.